Imprimer la page en noir et blanc  Un coup de main  La carte du site  Faites le pont avec notre site!  Abonnez-vous au flux RSS!   Vous désireriez traduire certains messages ? Contactez-nous! DE  EN  ES  FR  IT  PT  RU     248 טקסטים באתר
Nous suggérons aux lecteurs qui découvrent les messages de lire d'abord les fondements.

מעבר
הצליל שלא שומעים
מה שמוסתר ייחשף לפניכם !
מתי זה יקרה ?
הקוד החדש
מאושרים אלה שבחרו בדרך זו !
אתם תגדלו !
שינוי מאוד חשוב
בטחו בהתהוותכם !
מפלסים של ויברציות ומפלסים של התפתחות
האור משפיע !
העולם זקוק לתקווה ולאהבה !
הגיע הזמן !
מחר !
סוף המחזור החשוך
שינויים נחוצים
להעיר את ההכרה
התממשות ה-"תוכנית"
משב - הרוח האלוהית
עת החשיפות
להשפיע על גורלנו
האור יפגין נוכחות בעולמכם
מציאות הזמן
כדור הארץ ובני האדם מנקים את עצמם
השינוי הגדול החל
לשנות את העולם
ליקוי - חמה של ה- 20 במרץ  (15 îøõ 2015)
התייחסו בתשומת-לב רבה לאותות !
הכל קורה בזמן המתאים
התקווה הענקית לשינוי המתקרב
האנרגיות של חודש מאי
אנרגיות חדשות
שנה זו תהיה שנה גדולה !  (10 éðåàø 2014)
שנת 2014
השנה של כל השינויים
21 לדצמבר 2013, היפוך חשוב !  (18 ãöîáø 2013)
ההתעוררות הגדולה של ההכרות/תודעות
מפנה גדול בחיינו
תקופת החושך הסתיימה !
אנו חיים שנה בעלת חשיבות
שתהיה לכם הרבה חמלה
שעת השתיים - עשרה
עלינו להיות "אופרטיביים" עבור המימד החדש.
האצה בשינויים הפנימיים
מעבר - לידה חדשה
מעבר - עת ההתחדשות
מעבר - הכל קורה במהירות שלא – יאמן !
מעבר - האור האפל יעזוב את העולם הזה
מעבר - מעבר מגדה אחת לשנייה
מעבר - תקופת הסתגלות
מעבר - כן, באמת עברנו למחזור החדש
דף הבית ~ לימודים : אהבה/ חוכמה ~ עבודה על עצמנו ~ קורס ללימודי חוכמה ~ מעבר, גישור ~ מאורעות ~ מסרים של – מעלה ~ שונות ~ תרגילים ~ גוף ובריאות /***/ מפתחות לחוכמה /***/ פורום /***/ קשר /***/ האתר : מפה של האתר ~ עזרה ~ עמוד מגן ~ /***/ להדפיס ~ אתר ראשי